การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดตัวอย่างกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามรถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาตร์

พิมพ์

1. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว508 (สพป.) , (สพม.)

2. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว509

  • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดาวโหลด
  • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวโหลด
  • ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดาวโหลด
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวโหลด

3. กำหนดการอบรม

4. รายชื่อวิทยากรและคณะทำงาน

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

พิมพ์

1. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว497

2. โครงการ

3. ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

 

การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (1 เมษายน 2557–30 กันยายน 2557)

พิมพ์

1. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว500 (สพป.)

2. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว500 (สพม.)

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (1 เมษายน 2557–30 กันยายน 2557)

พิมพ์

1. (ร่าง) หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ (สพป.)

2. (ร่าง) หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ (สพม.)

 

 

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มจัดสรรเพิ่มเติม 93 โรงเรียน

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ว 378 (สพป.)

2. หนังสือราชการ ศธ 04010/ว 378 (สพม.)  

 

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 2

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/377 (สพป.)

 2. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/377 (สพม.)

 

การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มจัดสรรเพิ่มเติม 93 โรงเรียน

พิมพ์

1.) หนังสือราชการ ศธ 04010/157 (สพป.)

2.) หนังสือราชการ ศธ 04010/157 (สพม.)

กิจกรรม

 

B1015Pic1การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 366 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกใหม่ปี 2554 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม

อ่านเพิ่มเติม...

IMGP7403การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์เพื่อการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ. 54 (ภาคเหนือ กลางและตะวันออก)
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 54 (ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านเพิ่มเติม...

allasia2การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการศึกษานิเทศก์เพื่อการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     

รุ่นที่ 1  ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 53
รุ่นที่ 2  ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 53

530329showการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม เซน สวีท กรุงเทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างเครื่องมือและวางแผนการดำเนินงานวิจัย และเตรียมการฝึกอบรมให้กับศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลโรงเรียนแกนนำฯ และจัดทำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลโครงการฯ