ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

พิมพ์

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

"การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2557"

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ให้นำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า    download

    แจ้งข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (oral presentation) download

2. ผลการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน ระดับดี ให้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยบอร์ดแสดงผลงาน  download

   แจ้งข้อปฏิบ้ติในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยบอร์ดแสดงผลงาน (poster presentation) downdoad

การจัดสรรงบประมาณเงินตกเบิกส่วนต่างการปรับค่าจ้าง 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ว1221 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

2. บัญชีจัดสรรและรายละเอียดการจัดสรร

 

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น "โลกใสในจอสวย" ปีการศึกษา 2557

พิมพ์

1. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว1111 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 Download

2. หนังสือราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว2267 ลงวันที่ 18 สิหาคม 2557

    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 796 Download

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟินแลนด์ และมุมมองต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21"

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ วท 5504/ว817 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 Download

2. รายละเอียดการสัมมนา Download

3. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา Download

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ชุดตัวอย่างกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 - 4

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ว1170 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการอบรมฯ

2. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ว1169 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 แจ้งบุคลากรในสังกัด สพป. และ สพม. เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

3. กำหนดการ Download

4. รายชื่อคณะทำงานการอบรมปฏิบัติการฯ Download

5. หนังสือแจ้งโอนเงินและรายละเอียดเงินงบประมาณค่าเดินทางเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

การคัดเลือกผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ“การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2557”

พิมพ์

1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04010/ว1195 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

แจ้งโอนเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2557” โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์

 

1. หนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว1200 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

  • หนังสือราชการแจ้งโอนเงินงบประมาณฯ สพป Download
  • หนังสือราชการแจ้งโอนเงินงบประมาณฯ สพม.Download

2. บัญชีจัดสรรโอนเงินงบประมาณเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

  • บัญชีจัดสรร สพป. Download
  • บัญชีจัดสรร สพม. Download

กิจกรรม

 

B1015Pic1การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 366 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกใหม่ปี 2554 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม

อ่านเพิ่มเติม...

IMGP7403การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์เพื่อการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ. 54 (ภาคเหนือ กลางและตะวันออก)
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 54 (ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านเพิ่มเติม...

allasia2การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการศึกษานิเทศก์เพื่อการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     

รุ่นที่ 1  ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 53
รุ่นที่ 2  ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 53

530329showการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม เซน สวีท กรุงเทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างเครื่องมือและวางแผนการดำเนินงานวิจัย และเตรียมการฝึกอบรมให้กับศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลโรงเรียนแกนนำฯ และจัดทำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลโครงการฯ